ประวัติวิทยาลัย


ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง  เนื้อที่

       วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘  บนเนื้อที่  ๖๕  ไร่ 
โดยได้รับพระบรมราชานุญาต  ให้ใช้ชื่อพระราชทานพิธีกาญจนาภิเษก  เป็นนามสถานศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี” และในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับเนื้อที่เพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์  จำนวน  ๙  ไร่  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีปัจจุบันมีเนื้อที่รวม ๗๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
ตั้งอยู่เลขที่  ๗ หมู่  ๑  ถนนอุดร – ขอนแก่น   ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๓๓๐  โทรศัพท์ ๐–๔๒๒๙–๕๒๕๔,๐–๔๒๒๐–๗๖๗๙ โทรสาร ๐–๔๒๒๙–๕๒๕๔,๐–๔๒๒๐–๗๖๗๙ ต่อ ๑๑๖

การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ภาคปกติ  ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ์
   ประเภทวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยฯ เปิดทำการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ๕ คณะวิชา  คือ  คณะวิชาช่างยนต์  คณะวิชาช่างกลโลหะ  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิชาการก่อสร้าง และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการขาย สาขางวิชาการตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ปี ๒๕๔๘  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา
 ปี ๒๕๔๘ ได้รับโล่สถานศึกษาที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากที่สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ


วัตถุประสงค์

     วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ  คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  มีความเชื่อมั่นในตนเองด้านวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

                                       
ปรัชญาของสถานศึกษา

     ปรัชญาของวิทยาลัยฯ  “วินัยเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  วิชาการล้ำหน้า  พัฒนาสังคม”  คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วิสัยทัศน์  (Vision)

      มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกิดทักษะวิชาชีพ รู้เท่าทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์  มีระเบียบวินัย เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริการวิชาชีพสู่สังคมชุมชน