Fix it ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนชื่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
Fix it Center)

หลักการและเหตุผล

          ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสำนักงานคณะกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

          3.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใ้นครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน

          3.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้า้นการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบิรหารส่วนตำบล  และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

          3.3 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

          3.4 สร้างแหล่งปฏิบัติิงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ

          3.5 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษาการซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน

          3.6 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บำ รุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน

                                             Fix it Center ปี 52

                                             Fix it Center ปี 53

                                    Fix it Center ปี 54 


                                    Fix it Center ปี 55