ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
48

• หญิง
45

รวม
97


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
20

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
19


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1

• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0624659425
รองผู้อำนวยการนายพัทธพล จารุจิตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 085-2030230นางดวงกมล สุนทรพินิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายณัฐพล สิงห์แม่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสุรชัย ลาพิมพ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0909937404
หัวหน้าแผนกนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0895696395นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0612261802นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0972329195นายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0895703862นายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู
โทรศัพท์ : 0897628805นายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-6351นายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0841566893นายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979215378นางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0899442037นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0918605146นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู
โทรศัพท์ : 0651161206
หัวหน้างานนางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0812624119นางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0878348941นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0833497878นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
โทรศัพท์ : 0828712349นายอนุกูล พรชัยศรี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
ผู้ช่วยงาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0810556850องอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0862318176นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(ครู) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู
โทรศัพท์ : 0933561593นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
โทรศัพท์ : 0949068008นายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู
โทรศัพท์ : 0813915507นายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0986563629นางวิภา นิลศิริ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
โทรศัพท์ : 0815745689นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0981252987นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0872371063นายอภิชัย ขันตี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายลิขิต ทุมมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
โทรศัพท์ : 0952133555นายสตางค์ บังนิไกร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0845179487นางสาวอมรพรรณ์ การค้า
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0981462881นางละมัย ช่างแคน
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0637265995
ครูประจำนางสาวนันทภัค มีสีสรร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0962944635
ครูอัตราจ้างนายไกรทอง ชาวดร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวภัสสรา พรอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0931459254นางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0921085575นายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0622890266นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
โทรศัพท์ : 0657188445นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0887408551นางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0935329139นายชญานนท์ กองเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0653924575นายไกรศักดิ์ ทัศจันดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979426255นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0943593741นางสาวจิรัชญา สุขเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0621276250นางสาวสมพิศ พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู
โทรศัพท์ : 0862386949สุดาภรณ์ รักชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0918487398พรชิตา น้อยมนตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0981101052นายชาญวิทย์ มังสุไร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0807439518นางสาวพัชริดา วันทาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลูกจ้างอัตราจ้างนายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0933201235นางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0886795089นางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0821199500นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0801977722นางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0967811077นายศักดิ์มณี อินทร์เรืองสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 080-7792176นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 092-6629734นายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุสังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวรัชยา บุญเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0821130293นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 098-9231718นางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 081-6016483นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0885382166นางสาววิกานดา พรวาปี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายณัฐพล คำจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0801710471นายจรัญ อ้อมเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวมัณฑณา มิเถาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0957429015นางสาววารุณี ธุระพระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0887340146นายเสมา อ่ำสว่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสิริวรรณ ลาโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0610413712นางสาวธัญพร อายุยืน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวอภิชญา สีหาทับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางระพีพัฒน์ แต๊ะเฮง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางลำพันธ์ มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวธาลินี หลวงไชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0847955352นางสาวณัฐวรรณ์ มัดทะมณฑล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0821139585นางสาวกิติญา ทัศจันดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0646496413นายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(ครู)นางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0853259505นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0810556660นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844006898นางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู
โทรศัพท์ : 0812620833นายภัฎ พลวัตขวัญแจ้ง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0966941893นายอภิชาติ วิบูลย์กุล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูฝึกสอนนายอดิศักดิ์ มีนาพา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0908588411นายติณณภพ จันทรเสนา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0642768964นายธนกร ลีโคตร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0942652002นางสาววรัญญา ทัฬหสังวรศิลป์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0935691480นางสาววริศรา พรมนา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0944474255นางสาวเกษมณี ไชยมาตย์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0832486094นายทรงเกียรติ โพธิ์วงษ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0620061610นายพัฒนโชค สุบิน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0986099416