ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
49

• หญิง
42

รวม
94


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายชำนาญ อยู่แพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพนม แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณพพร พรอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธรรมนูญ ทองจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างาน งานบัญชีนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้างาน งานพัสดุนางศศิมา พรอินทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครองนายวีระศักดิ์ วงษาเนาว์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายไกรทอง ชาวดร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายองอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสันติ ศรีตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางนัยนา สีหาราช
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุกัลยา ปัญญามี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกนกอร แถนสีแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุกัญญา โภคามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธนา ละดาดาษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมวุฒิ พวงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายทิพากร ปานเหง้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายลิขิต ทุมมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจุฑามาศ ชาวสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกร นิตยวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภาคภูมิ ประทุมวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวประภัสสร โสภากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาววาสนา บุญยะแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร ธานีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายวิทธวัช บุตตะโคตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปิยธิดา เหลาต้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ กัณทิศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางเครือวัลย์ อุศยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายอ่อนสา วังภูมิใหญ่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมคิด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชาญชัย พุทธสิม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอนุกูล พรชัยศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางสาวกฤษณา วิสิลา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิริวรรณ วัจนสาร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอิงอร สารินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวละอองดาว สิงห์แม่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสมพิศ พรมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล

นางวรัชยา บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรสา ทาพวง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววารุณี ปติโยพัน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวนาตยา อรัญทิตย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายชาญวิทย์ ไตรวงค์ย้อย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุพิศ แสงพิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวเวธนี อุปะระถา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายภัฏ พลวัตขวัญแจ้ง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายศักดิ์ชัย เทพชัย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง