ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
56

• หญิง
43

รวม
101


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายพนม แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพัทธพล จารุจิตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณพพร พรอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานว่าที่ร้อยตรี กฤชพศ ฤทธิโคตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างาน งานบัญชีนางศศิมา พรอินทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครองนายภัฎ พลวัตขวัญแจ้ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกิตติกร ศรีล้านคำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายไกรทอง ชาวดร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนองอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสันติ ศรีตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางวิภา นิลศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุกัลยา ปัญญามี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภัสสรา พรอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุกัญญา โภคามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิทธิศักดิ์ อุรสนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจษฎา ภูพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสตางค์ บังนิไกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายเจษฎา สีแก้วน้ำใส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายไกรศักดิ์ ทัศจันดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภกร นิตยวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภาคภูมิ ประทุมวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวประภัสสร โสภากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร ธานีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายอนุกูล พรชัยศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิทธวัช บุตตะโคตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ กัณทิศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวดลยา สุริยวงค์
ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเครือวัลย์ อุศยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางวรัชยา บุญเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวพรกนก มงคลอุทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาววิกานดา พรวาปี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายวิชิต รัตนพลแสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมคิด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสมพิศ พรมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน

นางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพิชญาภา สร้อยสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอภิญญา สันตยานนท์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายณัฐพล คำจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณัฏฐิยา บุราณ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวแพรวพรรณ ก้านจักร์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธนา ละดาดาษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายศรายุทธ เสริมทรง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายลิขิต ทุมมี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชญานนท์ กองเพชร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายไชยา บำรุงภักดี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนกร เซาะไธสง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวกนกวรรณ อิงสา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายภูเบศน์ กอศิริ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง