ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
41

• หญิง
41

รวม
84


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5

• คณะวิชาเทคโนโลยีโยธา
1

• คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1

• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
2

• งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0624659425
รองผู้อำนวยการนายพัทธพล จารุจิตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 085-2030230นางดวงกมล สุนทรพินิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายณัฐพล สิงห์แม่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสุรชัย ลาพิมพ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0909937404
หัวหน้าแผนกนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0895696395นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0612261802นางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
โทรศัพท์ : 0878348941นายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0897628805นายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-6351นายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0841566893นายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979215378นางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครู
โทรศัพท์ : 0899442037นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีโยธา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0918605146นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0651161206นางสาวอมรพรรณ์ การค้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0981462881
หัวหน้างานนางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0812624119นางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0853259505นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0972329195นายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู
โทรศัพท์ : 0895703862นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0833497878นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 0828712349นายอนุกูล พรชัยศรี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
ผู้ช่วยงาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0810556850องอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0862318176นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองหัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู
โทรศัพท์ : 0933561593นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
โทรศัพท์ : 0949068008นายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0813915507นายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ครูประจำคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0986563629นางวิภา นิลศิริ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
โทรศัพท์ : 0815745689นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โทรศัพท์ : 0981252987นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0872371063นายอภิชัย ขันตี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รองหัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครูนายลิขิต ทุมมี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0952133555นางละมัย ช่างแคน
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ครู
โทรศัพท์ : 0637265995
ครูประจำนางสาวนันทภัค มีสีสรร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0962944635
ครูอัตราจ้างนายไกรทอง ชาวดร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้านางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0921085575นายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู
โทรศัพท์ : 0622890266นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
โทรศัพท์ : 0657188445นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0887408551นางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0935329139นายชญานนท์ กองเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0653924575นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0943593741นางสาวจิรัชญา สุขเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0621276250นางสาวสมพิศ พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู
โทรศัพท์ : 0862386949สุดาภรณ์ รักชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0918487398พรชิตา น้อยมนตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ครู
โทรศัพท์ : 0981101052นางสาวธาลินี หลวงไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0847955352นายชาญวิทย์ มังสุไร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0807439518นางสาวพัชริดา วันทาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลูกจ้างอัตราจ้างนายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0933201235นางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0886795089นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0801977722นางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0967811077นายศักดิ์มณี อินทร์เรืองสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 080-7792176นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 092-6629734นายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวรัชยา บุญเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0821130293นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0885382166นายจรัญ อ้อมเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวมัณฑณา มิเถาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0957429015นางสาววารุณี ธุระพระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0887340146นางสาวสิริวรรณ ลาโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0610413712นางสาวธัญพร อายุยืน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวอภิชญา สีหาทับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางระพีพัฒน์ แต๊ะเฮง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางลำพันธ์ มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวณัฐวรรณ์ มัดทะมณฑล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0821139585นายทศพล หลักงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวรติกานต์ อ่อนน้อม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาววิกานดา พรวาปี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวปาริฉัตร พั้วจำปา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฐกาล คลองโคกสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางภาวินี ลมชิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(ครู)นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู
โทรศัพท์ : 0810556660นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844006898นางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู
โทรศัพท์ : 0812620833นายภั พลวัตขวัญแจ้ง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0966941893นายสตางค์ บังนิไกร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0845179487นายอภิชาติ วิบูลย์กุล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน