ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
53

• หญิง
44

รวม
101


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายชำนาญ อยู่แพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพนม แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณพพร พรอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธรรมนูญ ทองจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างาน งานบัญชีนางศศิมา พรอินทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครองนายภัฎ พลวัตขวัญแจ้ง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกิตติกร ศรีล้านคำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายไกรทอง ชาวดร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนองอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสันติ ศรีตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวสุกัลยา ปัญญามี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิวาพร แข็งแรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภัสสรา พรอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุกัญญา โภคามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธนา ละดาดาษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสตางค์ บังนิไกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายเฉลิมวุฒิ พวงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณัฐพล ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย โพธิ์ยา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภกร นิตยวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวรเมธ อ้วนโพธิ์กลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภาคภูมิ ประทุมวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวประภัสสร โสภากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร ธานีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายอนุกูล พรชัยศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิทธวัช บุตตะโคตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาคภูมิ กัณทิศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางเครือวัลย์ อุศยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายวิชิต รัตนพลแสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมคิด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่กนกกาน สำเนียงไพบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชาญชัย พุทธสิม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวศิริวรรณ วัจนสาร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวละอองดาว สิงห์แม่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเวธนี อุปะระถา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสมพิศ พรมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล

นางวรัชยา บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวนาตยา อรัญทิตย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสุจิตรา ยศวิบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววิกานดา พรวาปี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวพรทิพย์ คันธภูมิ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุพิศ แสงพิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายลิขิต ทุมมี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชญานนท์ กองเพชร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายไชยา บำรุงภักดี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนกร เซาะไธสง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ