ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
47

• หญิง
38

รวม
87


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1

• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายพัทธพล จารุจิตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 085-2030230นายสุรพงษ์ หงษ์แพง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0899447379นางจุรีรัตน์ ดรละคร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0879512662
หัวหน้าแผนกนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0895696395นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0812624119นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0897099987นายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0895703862นายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0897628805นายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 087-635158นายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0895773950นางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0899442037นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0918605146
หัวหน้างานนายณพพร พรอินทร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0898411456นางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0853259505นางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0878348941นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0833497878นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0897100619นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0810556660นายอนุกูล พรชัยศรี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0810556850องอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0862318176นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0933561593นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0949068008นายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0813915507นายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0821103414นายภัฎ พลวัตขวัญแจ้ง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0956489641นางวิภา นิลศิริ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0815745689นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0940696286นางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 081-9749013นายอภิชัย ขันตี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายไกรทอง ชาวดร
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำนางสาวสุภาพ ถำวาปี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0612261802นายณรงค์ ไทยสา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวนันทภัค มีสีสรร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0653129151
ครูอัตราจ้างนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 098-1462881นางสาวภัสสรา พรอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0883005332นางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0921085575นายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0622890266นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0885118939นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0887408551นางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0935329139นายชญานนท์ กองเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0653924575นายไกรศักดิ์ ทัศจันดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0646496413นายเจษฎา ภูพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนัฐชัย ชาสงวน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0981694549นางสาวศิริลักษณ์ เนื่องอาชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0951696555นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0943593741นางสาวจิรัชญา เนื่องชมภู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0621276250นางสาวสมพิศ พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0862386949นางสาวจิราวรรณ ลุนหล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 084-2321886
ลูกจ้างอัตราจ้างนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0899372206นางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0886795089นางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0821199500นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0801977722นางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0811845230นายศักดิ์มณี อินทร์เรืองสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 080-7792176นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 092-6629734นายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุสังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวรัชยา บุญเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0821130293นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 098-9231718นางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 081-6016483นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววิกานดา พรวาปี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายณัฐพล คำจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0802596071นางสาวแพรวพรรณ ก้านจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายอุดมศักดิ์ ชินบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0624544826นายจรัญ อ้อมเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวมัณฑณา มิเถาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0956095042นางสาวสุรีพร กลิ่นมาลัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวยุพิน กตัญญู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวประณิตา สีวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0879785634นางสาวพัชราวดี คำสกล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 093-4231903นางสาววารุณี ธุระพระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานายวัฒนา คุณอุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุปราณี แก่นจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายอนันต์ ไหลหาโคตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน)นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0844006898นางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0812620833นายจักรกฤษณ์ มณีจักร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979215378นายลิขิต ทุมมี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0952133555นายสตางค์ บังนิไกร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอภิชาติ วิบูลย์กุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี