ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
49

• หญิง
42

รวม
94


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายชำนาญ อยู่แพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพนม แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณพพร พรอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธรรมนูญ ทองจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้างาน งานพัสดุนายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครองนายวีระศักดิ์ วงษาเนาว์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไกรทอง ชาวดร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายจักรกฤษณ์ มณีจักร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายองอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสันติ ศรีตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยุทธนา ละดาดาษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมวุฒิ พวงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายทิพากร ปานเหง้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายลิขิต ทุมมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล ทองทับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภกร นิตยวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภาคภูมิ ประทุมวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวิทธวัช บุตตะโคตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายภาคภูมิ กัณทิศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายอ่อนสา วังภูมิใหญ่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุสิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมคิด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอนุกูล พรชัยศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)

นายชาญวิทย์ ไตรวงค์ย้อย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี

นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายภัฏ พลวัตขวัญแจ้ง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายศักดิ์ชัย เทพชัย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง