ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
49

• หญิง
42

รวม
94


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวสุภาพ ถำวาปี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวเทพธิดา สัมมา
หัวหน้างาน งานบัญชีนางศศิมา พรอินทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนัยนา สีหาราช
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุกัลยา ปัญญามี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกนกอร แถนสีแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุกัญญา โภคามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฑามาศ ชาวสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวประภัสสร โสภากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาววาสนา บุญยะแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทพร ธานีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปิยธิดา เหลาต้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางเครือวัลย์ อุศยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวกฤษณา วิสิลา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิริวรรณ วัจนสาร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอิงอร สารินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวละอองดาว สิงห์แม่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสมพิศ พรมมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล

นางวรัชยา บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรสา ทาพวง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววารุณี ปติโยพัน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวนาตยา อรัญทิตย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุพิศ แสงพิจิตร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวเวธนี อุปะระถา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน