ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
48

• หญิง
39

รวม
92


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1

• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายพัทธพล จารุจิตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 085-2030230นายสุรพงษ์ หงษ์แพง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0899447379นางจุรีรัตน์ ดรละคร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0879512662นายสุรชัย ลาพิมพ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0909937404
หัวหน้าแผนกนายธนาวิทย์ สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0895696395นางสาวนวพร ยาเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0812624119นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0972329195นายพีรเดช ฉิมนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0895703862นายศรายุทธ เสริมทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0897628805นายมาโนชญ์ แก้วก่า
หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-635158นายอภิชาติ บงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0895773950นางนัยนา สีหาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0899442037นายทศธชัย บุญเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0918605146นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0651161206
หัวหน้างานนายณพพร พรอินทร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0898411456นางสาวชยาภรณ์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0853259505นางบุษกรณ์ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0878348941นายชัยชนะ โคหนองใฮ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0833497878นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0897100619นายรัตนชาติ ดวงอภินันท์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0810556660นายอนุกูล พรชัยศรี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0810556850องอาจ วงศ์ภูมี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0862318176นางสาววรัท วรรณเกษมสุข
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(ครู) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0933561593นายอาทิตย์ ทุมพล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0949068008นายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0813915507นายธีรพัฒน์ พิมพ์สาลี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0821103414นายภัฎ พลวัตขวัญแจ้ง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0956489641นางวิภา นิลศิริ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0815745689นางสาวปิยธิดา เหลาต้น
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0981252987นางสาวภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 081-9749013นายอภิชัย ขันตี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
ครูประจำนางสาวสุภาพ ถำวาปี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0612261802นายณรงค์ ไทยสา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนางสาวนันทภัค มีสีสรร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0653129151
ครูอัตราจ้างนางสาวอมรพรรณ์ การค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 098-1462881นายไกรทอง ชาวดร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวภัสสรา พรอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0883005332นางสาวอรอุมา ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0921085575นายสุทัศน์ หงษ์คำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0622890266นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0885118939นายปรเมษฐ์ ศิริบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0887408551นางสาวอรสา ทาพวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0935329139นายชญานนท์ กองเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0653924575นายไกรศักดิ์ ทัศจันดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0646496413นายเจษฎา ภูพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนัฐชัย ชาสงวน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0981694549นางสาวศิริลักษณ์ เนื่องอาชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0951696555นายศุภรัตน์ ไตรฆ้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0943593741นางสาวจิรัชญา เนื่องชมภู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0621276250นางสาวสมพิศ พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0862386949นางสาวจิราวรรณ ลุนหล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 084-2321886
ลูกจ้างอัตราจ้างนายคำพอง มอละสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรม คำมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายแสงจันทร์ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0899372206นางสายสุดา บุ่งนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0886795089นางรัตยานิตย์ มุลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0821199500นางสาวศิริวรรณ ชินวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0801977722นางสาวเบญจวรรณ กึกก้อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0811845230นายศักดิ์มณี อินทร์เรืองสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่สิบตำรวจเอก สังคม เนื่องพลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 080-7792176นายหลอด ยางคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 092-6629734นายสุพล ปุระเสทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุสังเวียน ไมยะปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวรัชยา บุญเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0821130293นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรก้อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 098-9231718นางสาววัชราภรณ์ แคนจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 081-6016483นางสาวกัญญารัตน์ ถิ่นสุวรรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววิกานดา พรวาปี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายณัฐพล คำจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0802596071นางสาวแพรวพรรณ ก้านจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายอุดมศักดิ์ ชินบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0624544826นายจรัญ อ้อมเมือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวมัณฑณา มิเถาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0956095042นางสาวสุรีพร กลิ่นมาลัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวยุพิน กตัญญู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวประณิตา สีวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0879785634นางสาวพัชราวดี คำสกล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 093-4231903นางสาววารุณี ธุระพระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานายวัฒนา คุณอุ่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสุปราณี แก่นจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายอนันต์ ไหลหาโคตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวสิริวรรณ ลาโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0610413712
พนักงานราชการ(ครู)นายสมหวัง ชาริดา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844006898นางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0812620833นายจักรกฤษณ์ มณีจักร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979215378นายลิขิต ทุมมี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0952133555นายสตางค์ บังนิไกร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอภิชาติ วิบูลย์กุล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี