บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
41
• หญิง
40
รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
18
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
9
• ครูประจำ
16
• ครูอัตราจ้าง
15
• พนักงานราชการ(ครู)
19
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
14
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
29
• เจ้าหน้าที่
25
• ผู้ช่วยงาน
41
• หัวหน้าคณะวิชา
2
• รองหัวหน้าคณะวิชา
2
• ครูประจำคณะวิชา
3
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
5
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
• แผนกวิชาช่างยนต์
6
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4
• แผนกวิชาการบัญชี
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• คณะวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3
• คณะวิชาเทคโนโลยีโยธา
1
• คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
5
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
4
• งานพัสดุ
9
• งานอาคารสถานที่
13
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
13
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1
• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
2
• งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
7
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
64
• มีใบประกอบวิชาชีพ
19
รวม
83