บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
48
• หญิง
39
รวม
89


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
9
• ครูประจำ
15
• ครูอัตราจ้าง
17
• พนักงานราชการ(ครู)
21
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
6
• หัวหน้างาน
23
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
31
• เจ้าหน้าที่
22
• ผู้ช่วยงาน
40
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
• แผนกวิชาช่างยนต์
7
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
5
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
15
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
12
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1
• กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
84
• มีใบประกอบวิชาชีพ
5
รวม
89