บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
62
• หญิง
42
รวม
106


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
50
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ประถมศึกษา
3
• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
10
• ครูประจำ
15
• ครูอัตราจ้าง
30
• พนักงานราชการ(สอน)
21
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
4
• ครูฝึกสอน
4
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
41
• เจ้าหน้าที่
25
• ผู้ช่วยงาน
19
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10
• แผนกวิชาช่างยนต์
8
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6
• แผนกวิชาการบัญชี
6
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
11
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
106
รวม
106